Energiateollisuus ry:n suosittelema yleistietolomake

  PIENTUOTANTOLAITTEISTON JA/TAI SÄHKÖVARASTON LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON

  Tällä lomakkeella asiakas ilmoittaa verkkoyhtiölle tiedot nimellisteholtaan enintään 100 kVA tuotantolaitteiston ja/tai sähkövaraston sähköverkkoon liittämistä varten. Lomakkeen voi antaa täytettäväksi laitteiston toimittajalle ja/tai laitteiston kytkevälle sähköurakoitsijalle. Verkkoyhtiöllä on oikeus varmistaa, että tuotantolaitteisto täyttää liittämistä koskevat tekniset edellytykset. Lomake on päivitetty Fingridin voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 ‐dokumentin mukaiseksi.

  1. YHTEYSTIEDOT  2. TUOTANTOLAITTEISTON PERUSTIEDOT

  Aurinko
  Tuuli
  Biokaasu
  Diesel
  Vesi

  Muu, mikä?


  kVA/kW

  A

  A

  Kolmivaihe
  Yksivaiheinen, merkitse vaihe:
  L1
  L2
  L3

  Käyttöpaikkaan on liitetty sähkövarasto (akku)

  kWh

  kW

  3. TUOTANTOLAITTEISTON TEKNISET TIEDOT

  3.1. Tuotantolaitteiston suojaus (valitse YKSI seuraavista vaihtoehdoista) Tuotantolaitteisto täyttää seuraavan teknisen standardin tai suosituksen vaatimukset, mukaan lukien verkkoonliitäntälaitteen (invertteri/vaihtosuuntaaja) suojausasettelut ja irtikytkeytymisajat.

  Pientuotantostandardi SFS-EN 50549-1:2019

  Saksalainen vaatimusdokumentti VDE-AR-N 4105 2018-11 (suojaustekniset vaatimukset)
  Huom! VDE-AR-N 4105:n vanha versio 2011-8 ei ole hyväksyttävä.

  Mikäli tuotantolaitteisto ei täytä kumpaakaan esitetyistä pientuotannon standardeista, tulee verkkoyhtiöön olla yhteydessä hyvissä ajoin, jotta voidaan selvittää, soveltuuko laitteisto liitettäväksi sähköverkkoon Suomessa.

  3.2. Tuotantolaitteiston erottaminen

  Vakuutan, että tuotantolaitteisto on erotettavissa erillisellä erotuskytkimellä, johon verkonhaltijalla on esteetön pääsy (esim. talon ulkoseinällä, ei lukitussa tilassa)


  Liittymän sähkökeskuksilla on varoituskyltit takasyöttövaarasta ja opastus laitteiston irtikytkemiselle

  4. TUOTETUN SÄHKÖN VERKKOONSYÖTTÄMINEN


  Sähkön siirto käyttöpaikalta sähköverkkoon on teknisesti estetty (sähkön ostajaa ei tarvita)
  Huom!Huom! Verkkoyhtiön sähköverkkoon syötettävälle sähkölle on oltava ostaja.

  5. TUOTANTOLAITTEISTON ASENTAJAN/URAKOITSIJAN TIEDOT

  (tuotantolaitteiston sähköverkkoon kytkevä urakoitsija täyttää)
  Postinumero

  Postitoimipaikka
  Urakoitsija toimittaa asiakkaalle laitteistoa koskevan käyttöönottotarkastuspöytäkirjan.
  Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on pyydettäessä toimitettava verkonhaltijalle.

  6. LISÄTIEDOT


  Verkkoyhtiöt voivat tämän lomakkeen lisäksi pyytää myös muita tarvitsemiaan tietoja tai lomakkeita laitteistosta ja sen liittämisestä. Lisätietoja saat verkkoyhtiöltäsi.

  7. ALLEKIRJOITUS  Lomakkeen voi allekirjoittaa tuotantolaitoksen omistaja tai hänen valtuuttamansa taho, kuten sähköurakoitsija