SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTYMISMAKSUT 1.1.2024 ALKAEN

Sähköliittymien hinnoittelussa sovelletaan liittymän sijainnista riippuen joko vyöhykehinnoittelua, aluehinnoittelua tai tapauskohtaista hinnoittelua. Sähköliittymän toimituksessa noudatetaan yleisiä sähkönkäyttöpaikkojen liittymisehtoja. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähköpääkeskusta.

Uusien pienjänniteliittymien liittymismaksun perusteena on pääsulakekoko sekä liittymän paikka. Hinnoittelu tapahtuu liittymän sijainnin mukaan vyöhykkeittäin seuraavan hinnaston mukaisesti. Hinnastossa olevien vyöhykkeiden liittymismaksut 100 A:n asti ovat palautuskelpoisia ja arvonlisäverottomia. Muut liittymismaksut ovat palautuskelvottomia ja hintaan lisätään alv. 24 %.

Vyöhyke 1
Pääsulake ALiittymismaksu €, alv 0%
252 400
353 350
636 030
1009 570
Pääsulake ALiittymismaksu €, hintaan lisätään alv 24%
16015 310
20019 140
25023 920
31530 140
40038 280
50047 850
63060 290
80076 560
Vyöhyke 2Vyöhyke 3
Liittymismaksu €, alv 0%Liittymismaksu €, alv 0%
3 5907 180
5 02010 050
9 04018 090

Rakentamiskustannukset +
kapasiteettivarausmaksu, 
alv 24%


Vyöhykehinnoittelu

Uusien pienjänniteliittymien liittymismaksun perusteena on pääsulake sekä liittymän paikka. Hinnoittelu tapahtuu liittymän sijainnin mukaan vyöhykkeittäin. Hinnastossa olevien vyöhykkeiden liittymismaksut ovat palautuskelpoisia ja arvonlisäverottomia. Muut liittymismaksut ovat palautuskelvottomia.


Aluehinnoittelu

Aluehinnoittelua sovelletaan vyöhykehinnoittelun ulkopuolella sijaitsevilla alueilla, joissa vähintään 60 % alueen potentiaalisista liittyjistä on tehnyt tai tekemässä liittymissopimuksen. Potentiaalisiksi liittyjiksi luetaan kiinteistöt, joiden oletetaan liittyvän viiden vuoden kuluessa sähköverkkoon. Liittyjien määrittelyssä otetaan huomioon olemassa olevat rakennuskiinteistöt, kaavoitetut tontit, poikkeus- ja rakennusluvan saaneet rakennuskohteet sekä tapauskohtaisesti vireillä olevat kaavat.

Mikäli 60% rakentamiskynnys ei täyty, halukkailla liittyjillä on mahdollisuus hankkia liittymä hinnalla, joka yhteenlaskettuna vastaa 60% alueen rakentamiskustannuksista. Korotetun liittymismaksun maksaneisiin sovelletaan jälkiliittyjälauseketta, joka puretaan siinä vaiheessa, kun alueella on rakentamiskynnyksen mukainen määrä liittyjiä. Sen jälkeen tuleviin uusiin liittyjiin sovelletaan aluehintaa. Aluehinta sekä jälkiliittyjälauseke on voimassa toistaiseksi.

Liittymismaksu = Laajennusinvestoinnit + Kapasiteettivarausmaksu * Liittymisteho

Kapasiteettivarausmaksu on 65,3 €/kW, alv 24%

Tapauskohtainen hinnoittelu

Tapauskohtaista hinnoittelua sovelletaan alueilla, jotka eivät kuulu vyöhyke- tai aluehinnoittelun piiriin. Liittymismaksut määräytyvät jakeluverkon rakentamisesta ja vahvistamisesta aiheutuvien rakennuskustannusten perusteella. Tapauskohtaisesti hinnoiteltuihin liittymäsopimuksiin kirjataan jälkiliittyjälauseke. Sen perusteella liittyjälle palautetaan osa liittymismaksusta, jos hänen rahoittamaansa verkkoon liittyy myöhemmin uusia liittyjiä. Uusi liittyjä maksaa vastaavasti korotetun liittymismaksun. Jälkiliittyjälauseke on voimassa 10 vuotta.

Liittymismaksu = Laajennusinvestoinnit + Kapasiteettivarausmaksu * Liittymisteho

Kapasiteettivarausmaksu on 105 €/kW, alv 24%

Keskijänniteliittymät 20 kV

Keskijänniteliittymien liittymismaksu määräytyy välittömien liittämiskustannusten ja liittymää varten varattavan siirtokapasiteetin perusteella seuraavasti:

Liittymismaksu = Laajennusinvestoinnit + Kapasiteettivarausmaksu * Liittymisteho

Välittömät liittämiskustannukset sisältävät liittymää varten rakennettavan verkon rakentamiskustannukset sekä muut kyseisestä liittymästä välittömästi johtuvat kustannukset. Kapasiteettivarausmaksu kattaa myös keski- ja suurjänniteverkon vahvistamisen.

Kapasiteettivarausmaksu on 65,3 €/kW, alv 24%

0,4 kV ja 20 kV sähkön tuotantoliittymät

Tuotanto max 2 MVA
Hinnoittelussa noudatetaan vyöhyke- ja aluehinnoittelua. Tapauskohtaisesti hinnoitteluissa liittymismaksussa peritään liittämisestä aiheutuvat välittömät verkonrakennus- ja suojauskustannukset lukuun ottamatta verkon vahvistuskuluja tai kapasiteettivarausmaksua.

Tuotanto yli 2 MVA
Liittymismaksussa peritään liittämisestä aiheutuvat välittömät verkonrakennus- ja suojauskustannukset sekä kapasiteettivarausmaksu. Kapasiteettivarausmaksu on puolet
voimassa olevasta keskijänniteverkon kapasiteettivarausmaksusta.

Yli 2 MVA tuotannon liittymispiste sijaitsee 110/20 kV sähköasemalla.

Tilapäinen liittymä

Tilapäisen liittymän liittymismaksu määräytyy liittymän rakennus-, mittarointi- ja purkukustannusten perusteella. Tilapäinen liittymä voi olla käytössä enintään kaksi vuotta.

Liittymien toimitusajat

Liittymän toimitusaika sovitaan liittymissopimuksessa. Asiakkaan tulee toimittaa sähköurakoitsijan allekirjoittama yleistietolomake 2 viikkoa ennen liittymän kytkemistä sähköverkkoon.

Liittymän koon muuttaminen

Liittymän kokoa suurennettaessa laskutetaan liittyjältä lisäliittymismaksu. Alueilla, joilla sovelletaan vyöhykehinnoittelua tai aluehinnoittelua, lisäliittymismaksu on tulevaa ja nykyistä liittymäkokoa vastaava liittymismaksujen erotus. Tapauskohtaisen hinnoittelun alueella lisäliittymismaksu määräytyy kapasiteettivarausmaksun ja liittymän tehon muutoksen perusteella. Liittymän kokoa pienennettäessä liittymismaksua ei palauteta.

Liittymän kolmivaiheistaminen

Vyöhykkeillä 1-3 liittymän muuttamisesta yksivaiheisesta kolmivaiheiseksi veloitetaan puolet vastaavan uuden kolmivaiheliittymän liittymismaksusta. Vyöhykkeiden ulkopuolella liittymän kolmivaiheistamisesta veloitetaan 2/3 osaa vyöhykkeen 3 vastaavan uuden kolmivaiheliittymän liittymismaksusta, hintaan lisätään voimassa oleva alv.

Liittymissopimuksen päättyminen

Liittymissopimuksen päättyessä pienjänniteliittymän liittymismaksusta palautetaan palautuskelpoinen osa liittyjälle. Palautus edellyttää liittymän käytön lopettamista ja liittymän purkamista. Palautuksesta vähennetään liittymän purkukustannukset 750 euroa ja verkkoyhtiön erääntyneet saatavat. Purkukustannus muodostuu hallinnollisesta osuudesta ja liittymän fyysisestä purkamisesta. Liittymän purkukustannukset eivät voi ylittää palautuskelpoisen liittymän arvoa. Tilapäisen liittymän, rakentamiskustannuksilla rakennetun liittymän sekä keski- ja suurjänniteliittymän liittymismaksuja ei palauteta.

Asiakkaan laitteiden aiheuttamat verkkohäiriöt

Asiakas ei saa sähkölaitteillaan aiheuttaa häiriöitä toisille sähkönkäyttäjille tai sähköverkolle. Laitteiden ja asennusten tulee täyttää verkkopalveluehtojen vaatimukset.

Arvonlisävero

Palautuskelpoisesta liittymismaksusta ei makseta arvonlisäveroa.