Tietosuojaseloste asiakasrekisteristä

Tietosuojaseloste kertoo, miten Rovakaira Oy-konserni ja tytäryhtiöt keräävät, käsittelevät ja luovuttavat tietoa.

Rovakaira Oy on sitoutunut noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, 25.5.2018 alkaen sovellettevaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta(GDPR) ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Rekisterin pitäjän tiedot:

Rovakaira Oy
PL 196
Pukinpolku 40 B
96101 ROVANIEMI
Puhelin: 016 331 6200
Sähköposti: tietosuoja@rovakaira.fi
Y-tunnus:1637865-7

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Rovakaira käsittelee henkilötietoja

 • toteuttaakseen henkilö- ja yritysasiakkaidensa sopimuksia
 • voidakseen vastata asiakkaidensa ja muiden henkilöiden yhteydenottoihin
 • tiedottaakseen asiakkaitaan
 • markkinointitarkoituksiin
 • pitäessään kirjaa yhtiön osakkaista
 • ostaessaan palveluja alihankkijoilta
 • valvoessaan toimitilojensa turvallisuutta kamera- ja kulunvalvonnan järjestelmillä
 • uusien työntekijöiden rekrytointitarkoituksissa

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen laillisuusperuste käsittelylle on joko sopimus rekisteröidyn kanssa, Rovakairan oikeutettu etu elinkeinon harjoittamiseksi tai lakisääteinen velvoite työlainsäädännön ja osakeyhtiölain noudattamiseksi.

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Käsiteltävät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Henkilöasiakkaiden osalta kerätään ja käsitellään seuraavia tietoja:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • henkilötunnus
 • vuokrasopimus tai asunnon kauppakirja

Yritysasiakkaiden nimetyistä yhteyshenkilöistä kerätään nimi ja yhteystiedot.

Osakkaiden henkilötiedoista käsitellään nimi, yhteystiedot ja henkilötunnus.

Alihankkijoiden henkilöstön henkilötiedoista käsitellään nimi ja yhteystiedot.

Rovakairan tiloissa tai niiden välittömässä läheisyydessä liikkuvien henkilöiden videokuvaa sekä ajankohta ja paikka videotallenteesta käsitellään kameravalvontajärjestelmässä.

Henkilöasiakkaiden osalta kerättävät tiedot, pois lukien sähköpostiosoite, ovat välttämättömiä, jotta palvelua voidaan toimittaa. Osakkaiden osalta kerättävät henkilötiedot ovat pakollisia osakeyhtiölakiin perustuen.

Henkilötietojen vastaanottajat

Rovakaira Oy:n ja sen tytäryhtiöiden henkilökunta käsittelevät tietoja tehtävänkuvan mukaisesti.

Ulkopuolisia henkilötietojen vastaanottajia ovat alihankkijat, joita Rovakaira Oy käyttää tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehitykseen sekä osakkaiden osalta osakerekisterin ylläpidosta vastaava alihankkija.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen lainsäädännön noudattamiseksi. Vahingonkorvausvastuun varalta henkilötietojen säilytysaika on vähintään 10 vuotta sopimuksen päättymisestä. Puhelintallenteet säilytetään 2 vuotta puhelusta. Osakkaiden tietoja säilytetään ikuisesti, rekisterin pitämisestä säädetään arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain ja osakeyhtiölain perusteella.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön asettamat rajoitukset huomioiden oikeus omien henkilötietojensa osalta

 • saada pääsy henkilötietoihin
 • tietojen oikaisemiseen
 • tietojen poistamiseen
 • käsittelyn rajoittamiseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Mikäli rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on hänellä, milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus ottamalla yhteyttä tietosuoja@rovakaira.fi.

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Tämä oikeus ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.