SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTYMISMAKSUT 1.12.2020 ALKAEN

Sähköliittymien hinnoittelussa sovelletaan liittymän sijainnista riippuen joko vyöhykehinnoittelua, aluehinnoittelua tai tapauskohtaista hinnoittelua.
Sähköliittymän toimituksessa noudatetaan yleisiä sähkönkäyttöpaikkojen liittymisehtoja.
Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia.

Vyöhyke 1
Pääsulake ALiittymismaksu €, alv 0%
252 210
353 090
635 560
1008 820
16014 110
20017 640
25022 050
31527 780
40035 280
50044 100
63055 570
80070 560
Vyöhyke 2Vyöhyke 3
Liittymismaksu €, alv 0%Liittymismaksu €, alv 0%
3 3106 620
4 6309 260
8 33016 670

Pääsulakekoot 100-800 A:
Rakentamiskustannukset +
kapasiteettivarausmaksu, 
alv 24%

Vyöhykehinnoittelu

Uusien pienjänniteliittymien liittymismaksun perusteena on pääsulake sekä liittymän paikka. Hinnoittelu tapahtuu liittymän sijainnin mukaan vyöhykkeittäin seuraavan hinnaston mukaisesti. Hinnastossa olevien vyöhykkeiden liittymismaksut ovat palautuskelpoisia ja arvonlisäverottomia. Muut liittymismaksut ovat palautuskelvottomia.

Hintavyöhykkeen 1 liittymismaksuja sovelletaan aina asemakaava-alueilla sekä olemassa olevan jakeluverkon lähialueilla silloin, kun mittauskeskus sijaitsee enintään 200 metrin päässä
jakelumuuntamosta.

Hintavyöhykkeen 2 liittymismaksuja sovelletaan hintavyöhykkeen 1 ulkopuolella sijaitseviin liittymiin, kun mittauskeskus sijaitsee enintään 400 metrin päässä olemassa olevasta
jakelumuuntamosta ja liittymässä on enintään 63 A pääsulakkeet.

Hintavyöhykkeen 3 liittymismaksuja sovelletaan pieniin liittymiin, kun mittauskeskus sijaitsee 401- 600 metrin päässä olemassa olevasta jakelumuuntamosta ja liittymässä on enintään 63 A
pääsulakkeet.

Vyöhykehinnoittelua ei sovelleta alueilla, joilla on käytössä aluehinnoittelu tai joilla on sovittu jälkiliittyjien osallistumisesta aikaisempien liittyjien maksaman verkon rakennuskustannuksiin.

Aluehinnoittelu

Aluehinnoittelua sovelletaan vyöhykehinnoittelun ulkopuolella sijaitsevilla alueilla, joissa vähintään 60 % alueen potentiaalisista liittyjistä on tehnyt tai tekemässä liittymissopimuksen. Potentiaalisiksi liittyjiksi luetaan kiinteistöt, joiden oletetaan liittyvän viiden vuoden kuluessa sähköverkkoon. Liittyjien määrittelyssä otetaan huomioon olemassa olevat rakennuskiinteistöt, kaavoitetut tontit, poikkeus- ja rakennusluvan saaneet rakennuskohteet sekä tapauskohtaisesti vireillä olevat kaavat.

Mikäli 60% rakentamiskynnys ei täyty, halukkailla liittyjillä on mahdollisuus hankkia liittymä hinnalla, joka yhteenlaskettuna vastaa 60% alueen rakentamiskustannuksista. Korotetun liittymismaksun maksaneisiin sovelletaan jälkiliittyjälauseketta, joka puretaan siinä vaiheessa, kun alueella on rakentamiskynnyksen mukainen määrä liittyjiä. Sen jälkeen tuleviin uusiin liittyjiin
sovelletaan aluehintaa. Aluehinta sekä jälkiliittyjälauseke on voimassa toistaiseksi.

Liittymismaksu = Laajennusinvestoinnit + Kapasiteettivarausmaksu * Liittymisteho

Kapasiteettivarausmaksu on 65,3 €/kW, alv 24%

Tapauskohtainen hinnoittelu

Tapauskohtaista hinnoittelua sovelletaan alueilla, jotka eivät kuulu vyöhyke- tai aluehinnoittelun piiriin. Liittymismaksut määräytyvät jakeluverkon rakentamisesta ja vahvistamisesta aiheutuvien rakennuskustannusten perusteella. Tapauskohtaisesti hinnoiteltuihin liittymäsopimuksiin kirjataan jälkiliittyjälauseke. Sen perusteella liittyjälle palautetaan osa liittymismaksusta, jos hänen rahoittamaansa verkkoon liittyy myöhemmin uusia liittyjiä. Uusi liittyjä maksaa vastaavasti korotetun liittymismaksun. Jälkiliittyjälauseke on voimassa 10 vuotta.

Liittymismaksu = Laajennusinvestoinnit + Kapasiteettivarausmaksu * Liittymisteho

Kapasiteettivarausmaksu on 105 €/kW, alv 24%

Keskijänniteliittymät 20 kV

Keskijänniteliittymien liittymismaksu määräytyy välittömien liittämiskustannusten ja liittymää varten varattavan siirtokapasiteetin perusteella seuraavasti:

Liittymismaksu = Laajennusinvestoinnit + Kapasiteettivarausmaksu * Liittymisteho

Välittömät liittämiskustannukset sisältävät liittymää varten rakennettavan verkon rakentamiskustannukset sekä muut kyseisestä liittymästä välittömästi johtuvat kustannukset. Kapasiteettivarausmaksu kattaa myös keski- ja suurjänniteverkon vahvistamisen.

Kapasiteettivarausmaksu on 65,3 €/kW, alv 24%

0,4 kV ja 20 kV sähkön tuotantoliittymät

Tuotanto max 2 MVA
Hinnoittelussa noudatetaan vyöhyke- ja aluehinnoittelua. Tapauskohtaisesti hinnoitteluissa liittymismaksussa peritään liittämisestä aiheutuvat välittömät verkonrakennus- ja suojauskustannukset lukuun ottamatta verkon vahvistuskuluja tai kapasiteettivarausmaksua.

Tuotanto yli 2 MVA
Liittymismaksussa peritään liittämisestä aiheutuvat välittömät verkonrakennus- ja suojauskustannukset sekä kapasiteettivarausmaksu. Kapasiteettivarausmaksu on puolet
voimassa olevasta keskijänniteverkon kapasiteettivarausmaksusta.

Yli 2 MVA tuotannon liittymispiste sijaitsee 110/20 kV sähköasemalla.

Tilapäinen liittymä

Tilapäisen liittymän liittymismaksu määräytyy liittymän rakennus-, mittarointi- ja purkukustannusten perusteella. Tilapäinen liittymä voi olla käytössä enintään kaksi vuotta.

Liittymien toimitusajat

Liittymän toimitusaika sovitaan liittymissopimuksessa. Asiakkaan tulee toimittaa sähköurakoitsijan allekirjoittama yleistietolomake 2 viikkoa ennen liittymän kytkemistä sähköverkkoon.

Liittymän koon muuttaminen

Liittymän kokoa suurennettaessa laskutetaan liittyjältä lisäliittymismaksu. Alueilla, joilla sovelletaan vyöhykehinnoittelua tai aluehinnoittelua, lisäliittymismaksu on tulevaa ja nykyistä liittymäkokoa vastaava liittymismaksujen erotus. Tapauskohtaisen hinnoittelun alueella lisäliittymismaksu määräytyy kapasiteettivarausmaksun ja liittymän tehon muutoksen perusteella. Liittymän kokoa pienennettäessä liittymismaksua ei palauteta.

Liittymän kolmivaiheistaminen

Vyöhykkeillä 1-3 liittymän muuttamisesta yksivaiheisesta kolmivaiheiseksi veloitetaan puolet vastaavan uuden kolmivaiheliittymän liittymismaksusta. Vyöhykkeiden ulkopuolella liittymän kolmivaiheistamisesta veloitetaan 2/3 osaa vyöhykkeen 3 vastaavan uuden kolmivaiheliittymän liittymismaksusta, hintaan lisätään voimassa oleva alv.

Liittymissopimuksen päättyminen

Liittymissopimuksen päättyessä pienjänniteliittymän liittymismaksusta palautetaan palautuskelpoinen osa liittyjälle. Palautus edellyttää liittymän käytön lopettamista ja liittymän purkamista. Palautuksesta vähennetään liittymän purkukustannukset 750 euroa ja verkkoyhtiön erääntyneet saatavat. Purkukustannus muodostuu hallinnollisesta osuudesta ja liittymän fyysisestä purkamisesta. Liittymän purkukustannukset eivät voi ylittää palautuskelpoisen liittymän arvoa. Tilapäisen liittymän, rakentamiskustannuksilla rakennetun liittymän sekä keski- ja suurjänniteliittymän liittymismaksuja ei palauteta.

Asiakkaan laitteiden aiheuttamat verkkohäiriöt

Asiakas ei saa sähkölaitteillaan aiheuttaa häiriöitä toisille sähkönkäyttäjille tai sähköverkolle. Laitteiden ja asennusten tulee täyttää verkkopalveluehtojen vaatimukset.

Arvonlisävero

Palautuskelpoisesta liittymismaksusta ei makseta arvonlisäveroa.