KUULUTUS Kittilän Alueverkko Oy:n lunastuslupahakemus Putkijänkä – Kittilä

Kittilän Alueverkko Oy uusii käyttöikänsä lopussa olevan Putkijänkä – Kittilä johto-osan Isoniemi – Sirkka 110 kV voimajohdosta.
Edellä sanotusta syystä Kittilän Alueverkko Oy on 22. huhtikuuta 2024 hakenut Maanmittauslaitokselta lupaa, jonka perusteella voimajohtoalueen vaatimat käyttöoikeudet on mahdollista perustaa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) säädetyllä tavalla.

Johtohanke sijaitsee Kittilän kunnan alueella ja sen pituus on noin 15,2 kilometriä. Lunastuslupahakemus liitteineen on nähtävillä 10.6. – 9.8.2024 välisen ajan Kittilän kunnan
sekä Rovakaira Oy:n verkkosivuilla sekä tulostettuna Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla käyntiosoitteessa Valtatie 15. Lisäksi hakemus on nähtävissä Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset/mml-10927203-042024.

Asianosaisille, joiden etua ja oikeutta asia koskee, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä hakemuksesta kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 8 §:n mukaisesti. Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan Maanmittauslaitoksen kirjaamoon osoitteella: PL 84, 00521 HELSINKI tai
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi 9. päivä elokuuta 2024 mennessä. Lausuntokirjeessä on mainittava lunastuslupahakemuksen asianumero MML 109272/03 04/2024.

KITTILÄN ALUEVERKKO OY

Lunastuslupahakemus_PKJ-KIT (pdf, hakemus liitteineen)